Map Service

http://www.nostramap.com/TH/business_map_service.aspx

NOSTRA Map Serviceแผนที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

NOSTRA Map Service หรือ บริการข้อมูลแผนที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นบริการ ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) เพื่อการอ้างอิงพิกัดตําแหน่ง ด้วย Web Map API ของ NOSTRA ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการข้อมูลแผนที่ ออนไลน์ NOSTRA Map Service บนแอพพลิเคชันที่ พัฒนาขึ้นเอง หรือสามารถใช้บริการเสริมในการพัฒนา แอพพลิเคชันจากบริษัทโกลบเทค และหากคุณต้องการใช้งานระบบแผนที่ออนไลน์เฉพาะภายในองค์กรของคุณ ก็สามารถเลือกบริการแผนที่ออนไลน์แบบ Private Map Cloud Service ที่สนับสนุนความสามารถในการทำงานได้เต็มที่ เช่น การเพิ่มชั้นข้อมูลพิเศษเฉพาะของธุรกิจ และการรักษาความปลอดภัยสำหรับฐานข้อมูลที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ

Advertisements